ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ НА БЪЛГАРИТЕ
РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

Изтегляне на книгата в PDF, 7.6MB

На всички е добре известно колко много насъщни проблеми има българският народ днес. По-страшна от всичко обаче е тенденцията за обезличаване и загубване на националното ни самосъзнание. Една тенденция, ясно видима по надписите на чужд език, масовата емиграция и желанието за имитация на други култури. От друга страна отговорът на въпроса: “Поради що се срамиш да се наречеш българин?” в момента е очевиден - твърде малко са нещата в настоящето, достойни за гордост.

Описаната ситуация прави запазването и популяризирането на българската история изключително важно. Ако то успее, България ще се открои като страна с уникална култура - част от цивилизована Европа. В противен случай ще е налице само една опустяла държава.

Настоящата книга се занимава с възстановяването на историята на българската държава, базирано на писмени паметници както от български, така и от чуждестранен произход. Нагледен пример за този подход е как би мислил един историк хиляди години в бъдещето, ако има случайни писмени остатъци от наши дни, например вестници, държавни документи или пък релефни надписи от съвременните паметници. за да извлече достоверна информация за нашето време, историкът трябва ясно да осъзнава и преодолее три проблема:

Първо, различните писмени документи са на различни езици - символите добиват смисъл едва когато знаем как се произнасят и какво значат самите думи.
Второ, често пъти едно и също име на човек или географско понятие се пише по съвсем различен начин (примерно Германия на български и Дойчланд на немски).
Трето, писмените знаци отразяват гледната точка на автора или официалната пропаганда на съответната държава - не непременно самата истина. Така например победите на даден народ биха били възвеличавани в неговите собствени творби и омаловажавани на чуждите такива.

Изследването на Боно Шкодров започва с подробни сравнения на формата и вида на самите писмени знаци. Това позволява да се установи връзката и взаимното влияние между различните азбуки в течение на времето. По-нататък книгата продължава със сравнително изследване на съдържанието на различните документи и сравняването на документи от различни автори, описващи едни и същи събития.

В хода на изследването се оказва, че българската държава е много по-древна и високо развита, отколкото сме мислили до сега. тя е била основна сила от мащаба на Римската империя, с огромна площ и население и много сериозна държавна организация.

С богатия си фактологически материал и своята логичност, изследването на Боно Шкодров хвърля една съвсем нова светлина върху историята на българския народ и неговите съседи. Тази книга е едно от най-важните исторически изследвания на нашето време.

Георги Шкодров